Kompletní servisní služby

Pravidelné prohlídky a revize elektro části ČS

Provádění pravidelných prohlídek a revizí elektro-části ČS dle ČSN 33 1500 podléhají zařízení a technologie na čerpacích stanicích bez rozdílu, jde-li o veřejné a neveřejné stanice. Pravidelné prohlídky se provádějí jednou ročně a obsahují hlavně kontrolu technického stavu elektroinstalace, funkce signal. naplnění nádrže (max 95% jmenovitého objemu), funkce plovákových ovladačů, stav ovládacích a signal. prvků, stav elektro-rozváděče, stav osvětlení, stav pospojení kovových částí, stav šroubových spojů uzemnění, stav vějířových podložek, kontrola funkce bezpečnostního vypínání, atd. Pravidelná revize elektro-části ČS dle ČSN 33 1500 se provádí jednou za dva roky a obsahuje detailní kontrolu, zkoušku a měření el.zařízení z hlediska jeho bezpečnosti, včetně vystavení revizní zprávy.

Pravidelné prohlídky a revize technologické části ČS

Provádění pravidelných prohlídek a revizí elektro-části ČS dle ČSN 65 0202 podléhají zařízení a technologie na čerpacích stanicích bez rozdílu, jde-li o veřejné a neveřejné stanice. Pravidelné prohlídky se provádějí jednou ročně a obsahují kontrolu celkového technický stav zařízení, a kontrola jeho kompletnosti, zjišťování úkapů z armatur, kvalita povinných nápisů a nátěrů, prohlídka šroubovaných spojů a přírub, jejich dotažení, kontrola upevnění strojního zařízení – stáčecí čerpadlo , výdejní stojan,…)

Pravidelné prohlídky a kontroly protiexplosivních pojistek

Na čerpací stanici by měly být jedinými výstupy par do ovzduší pouze přes výdejní stojany a přes protiexplosivní pojistky, ostatní úniky jsou způsobeny špatným technickým stavem technologie. Z toho důvodu se musí dát velký důraz na pravidelnou prohlídku a čištění plamenopojistek dle ČSN 13 6653, která se provádí jednou ročně výrobcem plamenopojistek, př. autorizovanou firmou.

Pravidelné prohlídky a kontroly výdejních stojanů, měření účinnosti rekuperačních vývěv

Čerpací stanice je střední zdroj znečišťování ovzduší a podléhají kontrolní činnosti ČIŽP. Inspektor provádí kontrolní činnost, jehož priorita je zejména funkčnost zpětného odvodu par při výdeji a stáčení a parotěsné uzavření nádrží. Provozovatel musí zajistit jednou ročně dle ČSN 65 0202 provedení pravidelné preventivní prohlídky výdejního stojanu a jednou ročně dle Vyhl.355/2002 Sb zajistit pravidelné autorizované měření účinnosti rekuperačních vývěv a zpětného odsávání par.

Pravidelné osvědčení výdejních stojanů ČMI , měření emisí

U veřejných čerpacích stanic musí provozovatel jednou za dva roky dle Vyhl.355 /2002 Sb a zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší provést autorizované osvědčení výdejního stojanu ČMI a jednou za tři roky provést autorizované měření úniku emisí do ovzduší.

Pravidelné prohlídky protipožárních kabelových ucpávek na ČS

Elektrické kabely, propojující nádrže a výdejní stojany s elektrorozvaděčem procházejí kabelovými prostupy v šachtách nádrží, stojanů,pod rozváděčem, apod. Aby nedocházelo k průniku nebezpečných benzinových par do prostoru s možnou iniciací jiskření a tím k nebezpečí možnosti výbuchu (např. z šachet nádrže přes kabelové chráničky pod el.rozváděč), musí být prostupy zabezpečeny protipožárním systémem, který tomu zabraňuje (systém HILTI, INTUMEX,..). Z bezpečnostních důvodů musí být kladen velký důraz na kvalitní provedení protipožárních ucpávek a musí se provádět jejich pravidelné prohlídky dle vyhlášky MV ČR 246/01 Sb. Pravidelné prohlídky se provádějí jednou ročně a obsahují kontrolu celistvosti ucpávek, případné opravy a doplnění tmelů, případně i provedení nového protipožárního prostupu.

Pravidelné prohlídky a kontrola monitorovacích systémů

Čerpací stanice je vybavena ve většině případů dvouplášťovými nádržemi a dvouplášťovým potrubím pro skladování a dopravu media , jejichž meziprostor musí být dle ČSN 65 0202 trvale hlídán zařízením s indikací netěsností. Těchto monitorovacích systémů je více (ASF Thomas, Indikon, Site Sentinel, Dinel,…) a provozovatel musí zajistit min. jednou ročně dle ČSN 65 0202 a dle NV 254/2001 Sb o vodách (vodní zákon) provedení pravidelné prohlídky příslušného monitorovacího zařízení oprávněnou firmou.

Vyčištění, kontrola a revize nádrží, odkalení nádrží, ekologická likvidace

Dle přání investora zajistíme vyčištění nádrží, odlučovačů ropných látek, lapolů, šachet  a jímek a jejich následné odčerpání kalů a usazeného sedimentu a jejich nezávadnou ekologickou likvidaci ve spoluprácí s firmami zabývajícími se svozem a likvidací nebezpečných odpadů vzniklých při naší činnosti. Čištění nádrží, odlučovačů ropných látek, lapolů a jímek se řídí technologickým postupy: otevřením víka, vyvětráním, vybráním usazených kalů, omytí stěn, vytření stěn a dna dosucha a následným předáním provozovateli a uzavřením víka (poklopu). Čištěním se odstraňují nečistoty usazené na dně a stěnách nádrží. Čistění nádrží se provádí bez rozdílu, jde-li o veřejné a neveřejné čerpací stanice v pravidelném intervalu dle ČSN 65 0201 a ČSN 75 3415 jedenkrát za pět let. Na přání zákazníka možno provést čištění záchytných žlabů, příjezdových ploch a refýží .

Zkoušky těsnosti nádrží a potrubí, defektoskopie pláště nádrže, ultrazvukové měření svárů

Provedeme vizuální prohlídku s následným defektoskopickým proměřením tloušťky stěn, hloubky korozního napadení a kontrola svárů nedestruktivním ultrazvukovým měřením, včetně těsnosti nádrží a přilehlých technologických rozvodů. Kvalitu svarů zjišťujeme plošnou defektoskopií a vakuovou metodou. Na všechny provedené služby Vám vystavíme zápis a předepsané protokoly o prověrkách revizním technikem. Tyto práce musí provozovatel zajistit dle ČSN 65 0201 a ČSN 75 3415 na čerpacích stanicích jedenkrát za deset let.

Údržbářské a lakýrnické práce

Oprava a přetěsnění přejezdných poklopů ve výdejní ploše

Provedeme otevření zarezlých vík přejezdných poklopů, vyčištění šachet, výměnu těsnící gumy a přetěsnění vík, nátěr vnitřních stěn šachet, nátěr spodní a vrchní strany víka, nástřik povinných nápisů, oprava ochranného pospojení poklopů,…

Kalibrace nádrží laserem, př. mediem

Aby měl provozovatel přesný přehled o skladovaných hmotách v nádržích, zajistíme kalibrační měření nádrže v místě jejího uložení , z kterého je vytvořen digitální model nádrže, který věrně charakterizuje měřenou nádrž včetně jejích parametrů a deformací a kalibrační tabulka, v níž je k naměřené výšce hladiny přiřazen přesný objem. Tyto hodnoty v tabulce se přepočítávají s naměřenou hodnotou na měrné tyči, př. jsou hodnoty z kalibrační tabulky použity v monitorovacím systému a vyhodnocovány na displeji.

Rekonstrukce technologie čerpacích stanic

Ve spolupráci se zákazníkem provedeme odbornou prohlídku a analýzu současného stavu technologie, navrhneme nejvhodnější variantu rekonstrukce a zpracujeme předběžnou kalkulaci s ohledem na kvalitativní a finanční požadavky investora. Ve většině případů je třeba vyčistit a př.vyvložkovat nádrže, doplnit dvouplášťové potrubí, rekuperaci, upravit elektroinstalaci, repasovat nebo vyměnit staré výdejní stojany a dodat moderní řídicí, př.monitorovací systém. Rekonstrukce je vždy provedena v souladu s platnými právními normami, vztahující se na provoz čerpacích stanic a náklady na modernizaci nebo rekonstrukci čerpací stanice jsou mnohem menší, než na výstavbu stanice nové.

Služby pro čerpací stanice, servis, poradenská činnost

Na základě mnohaleté praxe v oboru výstavby čerpacích stanic nabízíme kompletní služby, sahající od vedení databáze čerpací stanice pravidelných prohlídek a revizí dle příslušných ČSN a platných předpisů s odpovědností za dodržení termínů pravidelných prohlídek a revizí technologické části, přes pravidelnou preventivní péči, zajišťování servisu, provádění periodických prohlídek a revizí, až po celoroční poradenskou činnost, případně výstavbu nové čerpací stanice.

Dodávka technologické části čerpacích stanic

Zajistíme dodávku a montáž jak jednotlivých technologických částí ČS, tak i výstavbu nové veřejné, nebo neveřejné čerpací stanice, případně zajistíme koordinaci montáží technologie při výstavbě čerpací stanice. Dle požadavků investora a posouzení jeho záměru navrhneme nejvhodnější variantu, vyhotovíme předběžnou studii a spočítáme předběžnou kalkulaci. Další postup se řeší individuálně s investorem. Dodávky jednotlivých technologických celků jsou od renomovaných firem s dlouholetou a kvalitní praxí v oboru, což zaručuje vysokou spolehlivost, životnost a užitnou hodnotu těchto produktů.

Pravidelné prohlídky na čerpacích stanicích

Povinností všech provozovatelů čerpacích stanic je povinně zajišťovat kontroly dle platných ČSN v daných intervalech. 

Výběr z povinností provozovateleIntervalKontrolu provádí
Pravidelnou prohlídku elektro1x ročněpracovník znalý v oboru 
Pravidelnou prohlídku technologické části1x ročněpracovník znalý v oboru
Pravidelnou prohlídku plamenopojistek1x ročněvýrobce pojistek,př.pověřená firma
Revize elektro tř.B – detailní1x za dva rokyrevizní technik tř.B
Revize elektro tř.B – výběrová1.rok po instalacirevizní technik tř.B
Revize elektrospotřebičů v kiosku1x ročněrevizní technik
Kalibrace a seřízení výdeje výd.stojanu1x ročněvýrobce, př. pověřená firma
Pravidelné osvědčení výdejních stojanů (u prodeje PH)1x za dva rokyČMI
Měření účinnosti rekuperačních vývěv výd.stojanu1x ročněvýrobce , př. pověřená firma
Měření úniku emisí při stáčení1x za pět letspecializovaná firma
Kontrola protipožárních ucpávek1x ročněoprávněný pracovník
Kontrola monitorovacího systému1x ročněvýrobce systému, př.pověřená firma
Kontrola řídícího systému (doporučeno)1x ročněvýrobce systému, př.pověřená firma
Čištění a revize nádrží 1x za pět letoprávněná firma
Odkalení nádrží, odčerpání kalů a jejich likvidaciDle potřebyoprávněná firma 
Defektoskopie pláště nádrže,ultrazvukové měření svárů1x za deset letoprávněná firma
Čištění záchytných žlabů, příjezdových ploch a refýží oprávněná firma
Zkoušky těsnosti nádrží a potrubí oprávněná firma
Kalibrace nádrží laserem, př. mediem oprávněná firma
Nátěr vnitřních i vnějších stěn nádrží,vč.povrchové úpravy oprávněná firma

Komplexní dodávky elektro

Se svými spolupracovník nabízíme služby v oblasti elektromontážních prací. Na případnou zakázku se v dohodnutém termínu přijedeme podívat a bezplatně Vám zpracujeme nabídku.

Dle požadavku zajistíme tyto dodávky: 

  • Elektromontážní práce v oblasti silnoproudu do 1000V 
  • Elektromontážní práce na čerpacích stanicích PHM 
  • Revize elektrických zařízení do 1000V , tř. A a B (výbušné prostředí)
  • Revize el. spotřebičů 
  • Revize hromosvodů

Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500: Lhůty pravidelných revizí

Z revizních činností bych chtěl připomenout povinnost , že každé elektrické zařízení uvedené do provozu, nebo jen upravované by mělo projít výchozí revizí. (Vyhl ČÚBP 20/1979, 48/1982).

Podle druhu prostředí (ČSN 33 0300)Revizní lhůty
v rocích
normální, základní5
studené, vlhké, horké, prašné s prachem nehořlavým3
mokré, s extrémní korozní agresivitou1
se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu2
venkovní, pod přístřeškem4
Podle umístění el. zařízeníRevizní lhůty
v rocích
prost. určené k shromažďování více než 250 osob (sport. kult. zařízení…)2
zděné obytné a kancelářské budovy  (nevztahuje se na bytové prostory a zařízení bytu)5
rekreační střediska, školy, mat. školy, jesle, hotely3
se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým3
pojízdné a převozné prostředky1
prozatímní zařízení staveniště0,5
v objektech postavených z hořlavých hmot stupně hořlavosti C2 a C32
hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích a chodbách) a společných prostorech bytových domů se doporučují revizní lhůty 2 roky.2

Revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610: Lhůty pravidelných prohlídek a revizí

SkupinaSpotřebiče držené v ruce Třída I / Třída IISpotřebiče přenosnéSpotřebiče nepřenosné a připevněné
 RevizeKontrolaRevizeKontrolaRevize
APřed každým vydáním uživateliPřed každým vydáním uživateli 
B3/6Před použitím6Před použitímDle ČSN 33 1500
C6/12Před použitím24Před použitímDle ČSN 33 1500
D12Před použitím24Před použitímDle ČSN 33 1500
E12Před použitím36Před použitímDle ČSN 33 1500


Skupina A – spotřebiče pronajímané
Skupina B – spotřebiče používané ve venkovním prostředí ( stavby, park..)
Skupina C – spotřebiče používané pří řemeslné výrobě ve vnitř. prostorách
Skupina D – spotřebiče používané ve veřejně příst. prostorách (školy, hotely..)
Skupina E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

Scroll to Top