Kompletní servisní služby

Pravidelné prohlídky a revize elektro části ČS

Provádění pravidelných prohlídek a revizí elektro-části ČS dle ČSN 33 1500 podléhají zařízení a technologie na čerpacích stanicích bez rozdílu, jde-li o veřejné a neveřejné stanice. Pravidelné prohlídky se provádějí jednou ročně a obsahují hlavně kontrolu technického stavu elektroinstalace, funkce signal. naplnění nádrže (max 95% jmenovitého objemu), funkce plovákových ovladačů, stav ovládacích a signal. prvků, stav elektro-rozváděče, stav osvětlení, stav pospojení kovových částí, stav šroubových spojů uzemnění, stav vějířových podložek, kontrola funkce bezpečnostního vypínání, atd. Pravidelná revize elektro-části ČS dle ČSN 33 1500 se provádí jednou za dva roky a obsahuje detailní kontrolu, zkoušku a měření el.zařízení z hlediska jeho bezpečnosti, včetně vystavení revizní zprávy.

Pravidelné prohlídky a revize technologické části ČS

Provádění pravidelných prohlídek a revizí elektro-části ČS dle ČSN 65 0202 podléhají zařízení a technologie na čerpacích stanicích bez rozdílu, jde-li o veřejné a neveřejné stanice. Pravidelné prohlídky se provádějí jednou ročně a obsahují kontrolu celkového technický stav zařízení, a kontrola jeho kompletnosti, zjišťování úkapů z armatur, kvalita povinných nápisů a nátěrů, prohlídka šroubovaných spojů a přírub, jejich dotažení, kontrola upevnění strojního zařízení – stáčecí čerpadlo , výdejní stojan,…)

Pravidelné prohlídky a kontroly protiexplozních pojistek

Na čerpací stanici by měly být jedinými výstupy par do ovzduší pouze přes výdejní stojany a přes protiexplozní pojistky, ostatní úniky jsou způsobeny špatným technickým stavem technologie. Z toho důvodu se musí dát velký důraz na pravidelnou prohlídku a čištění protiexplozních dle ČSN 13 6653, která se provádí jednou ročně výrobcem protiexplozních pojistek, př. autorizovanou firmou.

Pravidelné prohlídky a kontroly výdejních stojanů, měření účinnosti rekuperačních vývěv

Čerpací stanice je střední zdroj znečišťování ovzduší a podléhají kontrolní činnosti ČIŽP a ČMI. Jejich inspektoři provádí kontrolní činnost, jehož priorita je zejména funkčnost zpětného odvodu par při výdeji a stáčení, přesný výdej PH z výdejních pistolí a parotěsné uzavření nádrží. Provozovatel musí zajistit jednou ročně zajistit pravidelné autorizované měření účinnosti rekuperačních vývěv a zpětného odsávání par dle vyhlášky 415/2012 Sb.

Pravidelné osvědčení výdejních stojanů ČMI , měření emisí

U veřejných čerpacích stanic musí provozovatel jednou za dva roky dle Vyhl. č. 415/2012 Sb a zákona č. 201/2012 Sb.. o ochraně ovzduší provést autorizované osvědčení výdejního stojanu ČMI.

Pravidelné prohlídky protipožárních kabelových ucpávek na ČS

Elektrické kabely, propojující nádrže a výdejní stojany s elektrorozvaděčem procházejí kabelovými prostupy v šachtách nádrží, stojanů,pod rozváděčem, apod. Aby nedocházelo k průniku nebezpečných benzinových par do prostoru s možnou iniciací jiskření a tím k nebezpečí možnosti výbuchu (např. z šachet nádrže přes kabelové chráničky pod el.rozváděč), musí být prostupy zabezpečeny protipožárním systémem, který tomu zabraňuje (systém HILTI, INTUMEX,..). Z bezpečnostních důvodů musí být kladen velký důraz na kvalitní provedení protipožárních ucpávek a musí se provádět jejich pravidelné prohlídky dle vyhlášky MV ČR 246/01 Sb. Pravidelné prohlídky se provádějí jednou ročně a obsahují kontrolu celistvosti ucpávek, případné opravy a doplnění tmelů, případně i provedení nového protipožárního prostupu.

Pravidelné prohlídky a kontrola monitorovacích systémů

Čerpací stanice je vybavena ve většině případů dvouplášťovými nádržemi a dvouplášťovým potrubím pro skladování a dopravu media , jejichž meziprostor musí být dle ČSN 65 0202 trvale hlídán zařízením s indikací netěsností. Těchto monitorovacích systémů je více (ASF Thomas, Indikon, Site Sentinel, Dinel,…) a provozovatel musí zajistit min. jednou ročně dle ČSN 65 0202 a dle NV 254/2001 Sb o vodách (vodní zákon) provedení pravidelné prohlídky příslušného monitorovacího zařízení oprávněnou firmou.

Vyčištění, kontrola a revize nádrží, odkalení nádrží, ekologická likvidace

Dle přání investora zajistíme vyčištění nádrží, odlučovačů ropných látek, lapolů, šachet  a jímek a jejich následné odčerpání kalů a usazeného sedimentu a jejich nezávadnou ekologickou likvidaci ve spoluprácí s firmami zabývajícími se svozem a likvidací nebezpečných odpadů vzniklých při naší činnosti. Čištění nádrží, odlučovačů ropných látek, lapolů a jímek se řídí technologickým postupy: otevřením víka, vyvětráním, vybráním usazených kalů, omytí stěn, vytření stěn a dna dosucha a následným předáním provozovateli a uzavřením víka (poklopu). Čištěním se odstraňují nečistoty usazené na dně a stěnách nádrží. Čistění nádrží se provádí bez rozdílu, jde-li o veřejné a neveřejné čerpací stanice v pravidelném intervalu dle ČSN 65 0201 a ČSN 75 3415 jedenkrát za pět let. Na přání zákazníka možno provést čištění záchytných žlabů, příjezdových ploch a refýží .

Zkoušky těsnosti nádrží a potrubí, defektoskopie pláště nádrže, ultrazvukové měření svárů

Provedeme vizuální prohlídku s následným defektoskopickým proměřením tloušťky stěn, hloubky korozního napadení a kontrola svárů nedestruktivním ultrazvukovým měřením, včetně těsnosti nádrží a přilehlých technologických rozvodů. Kvalitu svarů zjišťujeme plošnou defektoskopií a vakuovou metodou. Na všechny provedené služby Vám vystavíme zápis a předepsané protokoly o prověrkách revizním technikem. Tyto práce musí provozovatel zajistit dle ČSN 65 0201 a ČSN 75 3415 na čerpacích stanicích jedenkrát za deset let.

Oprava a přetěsnění přejezdných poklopů ve výdejní ploše

Provedeme otevření zarezlých vík přejezdných poklopů, vyčištění šachet, výměnu těsnící gumy a přetěsnění vík, nátěr vnitřních stěn šachet, nátěr spodní a vrchní strany víka, nástřik povinných nápisů, oprava ochranného pospojení poklopů,…

Kalibrace nádrží laserem, př. mediem

Aby měl provozovatel přesný přehled o skladovaných hmotách v nádržích, zajistíme kalibrační měření nádrže v místě jejího uložení , z kterého je vytvořen digitální model nádrže, který věrně charakterizuje měřenou nádrž včetně jejích parametrů a deformací a kalibrační tabulka, v níž je k naměřené výšce hladiny přiřazen přesný objem. Tyto hodnoty v tabulce se přepočítávají s naměřenou hodnotou na měrné tyči, př. jsou hodnoty z kalibrační tabulky použity v monitorovacím systému a vyhodnocovány na displeji.

Rekonstrukce technologie čerpacích stanic

Ve spolupráci se zákazníkem provedeme odbornou prohlídku a analýzu současného stavu technologie, navrhneme nejvhodnější variantu rekonstrukce a zpracujeme předběžnou kalkulaci s ohledem na kvalitativní a finanční požadavky investora. Ve většině případů je třeba vyčistit a př.vyvložkovat nádrže, doplnit dvouplášťové potrubí, rekuperaci, upravit elektroinstalaci, repasovat nebo vyměnit staré výdejní stojany a dodat moderní řídicí, př.monitorovací systém. Rekonstrukce je vždy provedena v souladu s platnými právními normami, vztahující se na provoz čerpacích stanic a náklady na modernizaci nebo rekonstrukci čerpací stanice jsou mnohem menší, než na výstavbu stanice nové.

Služby pro čerpací stanice, servis, poradenská činnost

Na základě mnohaleté praxe v oboru výstavby čerpacích stanic nabízíme kompletní služby, sahající od vedení databáze čerpací stanice pravidelných prohlídek a revizí dle příslušných ČSN a platných předpisů s odpovědností za dodržení termínů pravidelných prohlídek a revizí technologické části, přes pravidelnou preventivní péči, zajišťování servisu, provádění periodických prohlídek a revizí, až po celoroční poradenskou činnost, případně výstavbu nové čerpací stanice.

Dodávka technologické části čerpacích stanic

Zajistíme dodávku a montáž jak jednotlivých technologických částí ČS, tak i výstavbu nové veřejné, nebo neveřejné čerpací stanice, případně zajistíme koordinaci montáží technologie při výstavbě čerpací stanice. Dle požadavků investora a posouzení jeho záměru navrhneme nejvhodnější variantu, vyhotovíme předběžnou studii a spočítáme předběžnou kalkulaci. Další postup se řeší individuálně s investorem. Dodávky jednotlivých technologických celků jsou od renomovaných firem s dlouholetou a kvalitní praxí v oboru, což zaručuje vysokou spolehlivost, životnost a užitnou hodnotu těchto produktů.

Pravidelné prohlídky na čerpacích stanicích

Povinností všech provozovatelů čerpacích stanic je povinně zajišťovat kontroly dle platných ČSN v daných intervalech. 

Výběr z povinností provozovateleIntervalKontrolu provádí
Pravidelnou prohlídku elektro1x ročněpracovník znalý v oboru 
Pravidelnou prohlídku technologické části1x ročněpracovník znalý v oboru
Pravidelnou prohlídku protiexplozních pojistek1x ročněvýrobce pojistek,př.pověřená firma
Revize elektro tř.B – detailní1x za dva rokyrevizní technik tř.B
Revize elektro tř.B – výběrová1.rok po instalacirevizní technik tř.B
Revize elektrospotřebičů v kiosku1x ročněrevizní technik
Kalibrace a seřízení výdeje výd.stojanu1x ročněvýrobce, př. pověřená firma
Pravidelné osvědčení výdejních stojanů (u prodeje PH)1x za dva rokyČMI
Měření účinnosti rekuperačních vývěv výd.stojanu1x ročněvýrobce , př. pověřená firma
Kontrola monitorovacího systému1x ročněvýrobce systému, př.pověřená firma
Kontrola řídícího systému (doporučeno)1x ročněvýrobce systému, př.pověřená firma
Čištění a revize nádrží 1x za pět letoprávněná firma
Odkalení nádrží, odčerpání kalů a jejich likvidaciDle potřebyoprávněná firma 
Defektoskopie pláště nádrže,ultrazvukové měření svárů1x za deset letoprávněná firma
Čištění záchytných žlabů, příjezdových ploch a refýží oprávněná firma
Zkoušky těsnosti nádrží a potrubí oprávněná firma
Kalibrace nádrží laserem, př. mediem oprávněná firma
Nátěr vnitřních i vnějších stěn nádrží,vč.povrchové úpravy oprávněná firma

Komplexní dodávky elektro

Se svými spolupracovník nabízíme služby v oblasti elektromontážních prací. Na případnou zakázku se v dohodnutém termínu přijedeme podívat a bezplatně Vám zpracujeme nabídku.

Dle požadavku zajistíme tyto dodávky: 

  • Elektromontážní práce v oblasti silnoproudu do 1000V 
  • Elektromontážní práce na čerpacích stanicích PHM 
  • Revize elektrických zařízení do 1000V , tř. A a B (výbušné prostředí)
  • Revize el. spotřebičů 
  • Revize hromosvodů

Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500: Lhůty pravidelných revizí

Z revizních činností bych chtěl připomenout povinnost , že každé elektrické zařízení uvedené do provozu, nebo jen upravované by mělo projít výchozí revizí. (Vyhl ČÚBP 20/1979, 48/1982).

Podle druhu prostředí (ČSN 33 0300)Revizní lhůty
v rocích
normální, základní5
studené, vlhké, horké, prašné s prachem nehořlavým3
mokré, s extrémní korozní agresivitou1
se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu2
venkovní, pod přístřeškem4
Podle umístění el. zařízeníRevizní lhůty
v rocích
prost. určené k shromažďování více než 250 osob (sport. kult. zařízení…)2
zděné obytné a kancelářské budovy  (nevztahuje se na bytové prostory a zařízení bytu)5
rekreační střediska, školy, mat. školy, jesle, hotely3
se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým3
pojízdné a převozné prostředky1
prozatímní zařízení staveniště0,5
v objektech postavených z hořlavých hmot stupně hořlavosti C2 a C32
hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích a chodbách) a společných prostorech bytových domů se doporučují revizní lhůty 2 roky.2

Revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610: Lhůty pravidelných prohlídek a revizí

SkupinaSpotřebiče držené v ruce Třída I / Třída IISpotřebiče přenosnéSpotřebiče nepřenosné a připevněné
 RevizeKontrolaRevizeKontrolaRevize
APřed každým vydáním uživateliPřed každým vydáním uživateli 
B3/6Před použitím6Před použitímDle ČSN 33 1500
C6/12Před použitím24Před použitímDle ČSN 33 1500
D12Před použitím24Před použitímDle ČSN 33 1500
E12Před použitím36Před použitímDle ČSN 33 1500


Skupina A – spotřebiče pronajímané
Skupina B – spotřebiče používané ve venkovním prostředí ( stavby, park..)
Skupina C – spotřebiče používané pří řemeslné výrobě ve vnitř. prostorách
Skupina D – spotřebiče používané ve veřejně příst. prostorách (školy, hotely..)
Skupina E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

Scroll to Top